Rekrutacja

Pliki do pobrania:

(Aby pobrać plik kliknij na jego nazwę)

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Zarzadzenie nr 240 Wójta Gminy Mieścisko

 

 

 

Rekrutacja

do Przedszkola „Leśne Ludki”w Mieścisku

na rok szkolny 

 

Na podstawie art.154 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo światowe

(Dz.U. z 2017r. , poz.59 z póżn. zm. ) 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice / opiekunowie  dzieci  uczęszczających do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku składają na kolejny rok szkolny

Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej w terminie

 

 

 

Nabór do Przedszkola „Leśne Ludki” rozpocznie się 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w Zarządzeniu Nr 240 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola: 

1.     od dnia . - składanie wniosków o przyjęcie

do przedszkola do dyrektora przedszkola

2.     od dnia  - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

3.     w dniu  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz

na stronie internetowej przedszkola

4.   od dnia - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia  

5.      - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz

na stronie internetowej przedszkola.

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola: 

1.     od dnia . - składanie wniosków o przyjęcie

do przedszkola do dyrektora przedszkola

2.     od dnia - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

3.     w dniu - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz

na stronie internetowej przedszkola

4.     od dnia - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez złożenie pisemnego oświadczenia  

5.    - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz

na stronie internetowej przedszkola.

Dokumenty jakie należy złożyć:

1.     Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny

2.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do każdej karty zgłoszenia  dziecka do przedszkola

3.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

4.     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Załączniki do pobrania:

1.     Zarządzenie Nr 240 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola

2.     Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej 

3.     Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 

4.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – dołączone do każdej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola 

5.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

6.     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka