Statut Przedszkola ,,Leśne Ludki" w Mieścisku

Tekst jednolity

MIEŚCISKO 2020r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I – Postanowienia ogólne ……………………………….…..……..... 3
Rozdział II – Cele i zadania przedszkola ………………………….………..... 4
Rozdział III – Sposób realizacji zadań przedszkola ………………………....... 6
Rozdział IV – Bezpieczeństwo ……………..…………………….…….…..... 14
Rozdział V – Współdziałanie z rodzicami ………………………..………..... 20
Rozdział VI – Organy przedszkola ……………………………….…..........… 23
Rozdział VII – Organizacja przedszkola …………………………................. 29
Rozdział VIII – Zasady odpłatności …………..…..…………….……...…..... 32
Rozdział IX – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola …………..……... 33
Rozdział X – Wychowankowie przedszkola ………………………............... 38
Rozdział XI – Postanowienia końcowe ……………………….…….….....… 42

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole „Leśne Ludki” zwane dalej „przedszkolem”.
 2. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku.
 3. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
 4. Siedziba Przedszkola znajduje się w Mieścisku przy ul. Kościuszki 9.
 5. Przedszkole posiada swoje logo i hymn.
 6. Organem prowadzącym jest Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko z siedzibą przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko.
 7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu;
 8. Przedszkole używa pieczęci prostokątnej o treści:

 

Przedszkole ,,Leśne Ludki”
w Mieścisku
62-290 Mieścisko, ul. Kościuszki 9
tel. 614278077
NIP 784-19-90-134, REGON 630865985

 § 2

Podstawy prawne

 

 1. Przedszkole działa w oparciu o niżej wymienione przepisy prawne:
 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
 2. Niniejszego statutu.

 § 3

Inne informacje o przedszkolu

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest przez Gminę Mieścisko.

 

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
 1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody, którego projekt przygotowuje dyrektor przedszkola.
 1. Zasady opracowywania planów finansowych oraz wzory tych planów regulują odrębne przepisy.
 1. Za stan i zabezpieczenie majątku przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

 

 1. Nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej jednostki budżetowej sprawuje Gmina Mieścisko.
 
ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

Cele i zadania

 1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.
 5. Najważniejsze cele i zadania:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 18. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.
 19. Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.
 
ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 5

Sposób realizacji podstawy programowej

 1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.
 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).
 3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.
 4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

7a. W planowaniu procesu wspomagania rozwoju i edukacji nauczyciele uwzględniają także preorientację zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 1. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową forma aktywności jest zabawa.
 2. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.
 3. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 4. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy.
 6. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku

  6 lat, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę

  w szkole podstawowej.

 

 

§ 6

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 4. z zaburzeń zachowania i emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 12. sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 13. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:
 1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 2. określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 3. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 4. podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.
 1. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:
 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
 2. wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.
 1. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.
 2. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:
 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych;
 2. zajęcia specjalistyczne:
 1. korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;
 3. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
 4. inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola;
 1. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. porady i konsultacje.
 1. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 4. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
 5. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.
 7. Procedura opisana w punktach 9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.
 8. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
 1. porady,
 2. konsultacje,
 3. warsztaty,
 4. szkolenia.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest

dobrowolne i nieodpłatne.

 1. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:
 1. dziecka;
 2. rodziców dziecka (prawnych opiekunów);
 3. dyrektora przedszkola;
 4. nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 6. poradni;
 7. asystenta edukacji romskiej;
 8. pomocy nauczyciela;
 9. pracownika socjalnego;
 10. asystenta rodziny;
 11. kuratora sądowego;
 12. organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.

 

§ 7

Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych,

wspomaganie indywidualne

 

 1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przedszkole zapewnia:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 3. zajęcia specjalistyczne;
 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 5. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
 6. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.
 2. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka.
 3. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 4. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
 5. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.
 6. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
 7. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.
 9. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.
 10. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 11. Wspomaganie indywidualne rozwoju dziecka polega na:
 1. poznaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci poprzez prowadzenie i dokumentowanie obserwacji przez nauczycieli,
 2. uwzględnianiu preorientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 3. dążeniu do najszybszego usamodzielnienia dziecka pozwalającego mu na zaspokojenie podstawowych potrzeb niezależnie od osób dorosłych, w przypadku dzieci wolniej rozwijających się lub niepełnosprawnych – dążenie do opanowania przez nie sposobów sygnalizowania swoich potrzeb otoczeniu i aktywnego poszukiwania pomocy innych dzieci lub dorosłych,
 4. dążeniu do opanowania różnorodnych umiejętności, a w toku tego procesu – zdobywanie wiedzy, co umożliwi dziecku lepsze rozumienie otaczającego je świata i bardziej sprawne w nim działanie,
 5. dążeniu do rozwijania gotowości do współdziałania z innymi ludźmi – dziećmi w różnym wieku oraz osobami dorosłymi w realizacji celów,
 6. dążeniu do rozwijania i wzmacniania w dziecku postawy twórczej, jego fantazji, pomysłowości, zainteresowań i zdolności,
 7. dążeniu do rozwijania w dziecku wrażliwości na potrzeby innych ludzi, do kierowania się w swoim działaniu nie tylko własnymi potrzebami, ale także wymogami sytuacji czy potrzebami drugiego człowieka,
 8. dostosowaniu treści, metod, organizacji pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
 9. planowaniu pracy z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, a w toku bieżącej pracy indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 10. pomaganiu w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

 

§ 8

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
  1. zajęcia w języku polskim;
  2. realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju.
 2. Przedszkole umożliwia uczestniczenie dzieci w zajęciach religii za zgodą rodziców.
 • Wyrażone jest ono w formie pisemnej i w każdej chwili może zostać przez rodzica zmienione.
 • Dzieci nie uczestniczące w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę pedagogiczną przez nauczyciela w innej grupie wiekowej.
 • Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu pod kierunkiem nauczyciela katechety i trwają - dzieci 6 – letnie – 30 minut każde.
 • Nauczyciel katecheta ustala z dyrektorem przedszkola dni tygodnia,

  w których będą odbywały się zajęcia z religii. Dyrektor podaje

  do wiadomości ogółu rodziców wyznaczone dni.
 1. W miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem mniejszości narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej. Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

 

§ 9

Organizacja zajęć dodatkowych, innowacje i eksperymenty

 1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym przedszkole.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut
 1. Rodzaje zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formę organizacji określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
 2. Przedszkole organizuje zabawy i zajęcia wspierające indywidualny rozwój umiejętności dziecka, rozwijające zainteresowania, uzdolnienia ogólne oraz szczególne, wyrównujące szanse rozwojowe.
 3. Podczas organizowania zajęć dodatkowych bierze się pod uwagę warunki lokalowe i organizacyjne, czas realizacji podstawy programowej oraz zasoby kadrowe przedszkola.
 4. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.
 5. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe, poza opłatą stałą. W przedszkolu zajęcia dodatkowe realizowane są poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
 6. Przedszkole może prowadzić własną działalność innowacyjną i eksperymentalną.
 7. Innowacje pedagogiczne obejmują nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 8. Eksperymenty pedagogiczne, prowadzone pod opieką jednostki naukowej to działania służące podnoszeniu skuteczności edukacji w przedszkolu, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
 9. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 10. Innowacje są integralnym elementem działalności przedszkola i nie mają żadnych wymogów formalnych warunkujących ich realizację.
 11. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.
 12. Prowadzenie eksperymentu w przedszkolu wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 

§ 10

Warunki lokalowe, baza

 1. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku jest przedszkolem wielooddziałowym.
 2. Przedszkole prowadzi działalność oświatową w dwóch budynkach: przy ul. Kościuszki 9 i przy ul. Wągrowieckiej 19.
 3. Do realizacji celów statutowych, przedszkole posiada:
 1. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
 2. szatnie dla dzieci,
 3. zaplecze sanitarne,
 4. zmywalnie naczyń,
 5. wydawalnię posiłków,
 6. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 7. ogrody przedszkolne z wyposażeniem stałym (urządzenia zabawowe) i zmiennym (sprzęt do gier sportowych).
 1. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.

 

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

 

§ 11

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i psychicznym;
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:
 1. sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;
 2. wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty;
 3. przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
 4. w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 3. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna / pomoc nauczyciela.
 4. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
 5. Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.
 6. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 12

Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

 1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
  1. rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka;
  2. organ prowadzący przedszkole;
  3. pracownika służby bhp;
  4. społecznego inspektora pracy;
  5. radę rodziców.
 5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 7. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 8. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 10. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i innymi.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.

 

§ 13

Wycieczki

 1. Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę.
 2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:
 1. wycieczek przedmiotowych – związanych z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
 2. krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 1. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.
 2. Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się dyrektorowi na druku „Karta wycieczki” zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.
 3. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię

  i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.
 4. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.
 5. Najpóźniej – trzy dni wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek krótkich, pieszych - wyjść w celu realizacji obowiązującego programu np. na pocztę, do sklepu.
 6. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 7. Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 8. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć

  i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 9. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny przedszkola osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 10. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
 11. Kierownik wycieczki w szczególności:
 1. opracowuje program i regulamin wycieczki;
 2. zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 4. zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
 6. nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki;
 8. dokonuje podziału zadań wśród dzieci;
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców, w formie ustnej terminie 1 miesiąca od terminu wycieczki.
 1. Opiekun w szczególności:
 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
 2. współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki

  i przestrzegania jej regulaminu;
 3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;
 5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 1. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
 2. Kierownik wycieczki , za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki.

 

 

§ 14

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

z przedszkola

 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
 2. Rodzice, którzy zdecydują że dziecko ich będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 3. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie

  i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć bez opieki osoby dyżurującej w szatni.
 4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie (tylko wtedy będą przestrzegane).
 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

 1. Odbieranie dziecka z przedszkola
 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej o godz.16.00.
 2. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.
 4. Jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej – rodzeństwu, które ma ukończone 10 lat, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne upoważnienie obowiązujące w Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku. W przypadku braku takiego upoważnienia, nieczytelnego lub niepełnego zapisu, dziecko nie zostanie wydane z przedszkola.
 5. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola.
 6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieka nauczycielki, a dyrektor przedszkola lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 8. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka. Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola uaktualniają oświadczenia w pierwszym dniu września roku szkolnego.
 9. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 10. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 11. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.

Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub gdy ta osoba zachowuje się agresywnie (jest pod wpływem środków odurzających) i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 1. Nauczycielka wzywa drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę do odbioru dziecka oraz powiadamia dyrektora. Jeżeli nieobecność drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnionej osoby przedłuża się (po godzinach pracy przedszkola) dyrektor placówki powiadamia policję.
 2. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Statucie.
 3. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica w stanie nietrzeźwym powtarza się, dyrektor powiadamia policję i ośrodek pomocy społecznej.
 4. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
 5. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się

  od rodziców, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 6. Rodzice są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów nauczycielowi.
 7. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej (rodzic, osoba pełniąca dyżur w szatni) aż do momentu przekazania dziecka osobie pełniącej dyżur w szatni lub rodzicom czy też upoważnionej osobie.

 

 1. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

 

 1. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola do godz.16.00 (sytuacje losowe) rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
 2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 3. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

 

 1. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu dyżurnego Komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 2. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 3. Dalsze czynności związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem podejmuje policja.
 4. Rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

 

 1. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji
 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli mają oni zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia niezwłocznie dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. W sytuacji kryzysowej, np. w razie kłótni rodziców czy wyrywania sobie dziecka, nauczyciel powiadamia niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 5. Nauczyciel przy wsparciu dyrektora przedszkola podejmuje próbę załagodzenia sytuacji. Jeśli nie przyniesie to pozytywnego rezultatu, dyrektor wzywa policję.
 6. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad odbierania dziecka z przedszkola.
 7. W przypadku gdy sytuacje konfliktowe powtarzają się, dyrektor powiadamia pisemnie policję lub/oraz sąd rodzinny.
 8. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji przedszkolnej.

 

 

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

§ 15

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Wobec rodziców przedszkole pełni rolę wspierającą i integrującą zabiegi wychowawcze poprzez:

 

 1. dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka;
 2. informowanie na bieżąco o jego postępach, wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby samodzielnego działania;
 3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w domu.
 1. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
  1. rodzice mają do przedszkola wstęp w każdym momencie, gdy uznają to za stosowne;
  2. bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola;
  3. udzielanie informacji o postępach lub trudnościach dziecka, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów wychowawczych, wspólne ustalenie sposobu postępowania;
  4. udział rodziców w organizowanych zebraniach ogólnych, grupowych;
  5. udział rodziców w spotkaniach prowadzonych metodami aktywnymi według planu współpracy w każdym oddziale;
  6. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów) takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów;
  7. uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;
  8. festyn rodzinny;
  9. prowadzenie przez nauczycieli poszczególnych oddziałów tablic informacyjnych dla rodziców oraz strony internetowej.

4. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy przedszkola w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

 

§ 16

Prawa rodziców

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
 2. znajomości koncepcji przedszkola i udziału w jej opracowaniu;
 3. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji;
 4. planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału;
 5. uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju;
 6. uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;
 7. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej;
 8. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;
 9. korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 1. włączania się w organizację życia przedszkolnego;
 2. życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.;
 3. wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;
 4. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
 5. indywidualnych konsultacji z nauczycielami poświęconych omówieniem problemów lub sukcesów dotyczących jego dziecka lub problemów wychowawczych w grupie.

 

 

§ 17

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.
 2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
 1. bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;
 2. terminowego regulowania opłat;
 3. przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki, odbierania dziecka w zadeklarowanych godzinach;
 4. aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola;
 5. kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki;
 6. respektowania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 7. wyposażenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory szkolne ustalone na pierwszym zebraniu organizacyjnym, rozpoczynającym rok szkolny przez nauczyciela prowadzącego oddział;
 8. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dzieci;
 9. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej, w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
 10. zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji (fizycznych i psychicznych) dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itp.);
 11. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 12. bezzwłoczne zgłaszanie nauczycielom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
 13. śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń;
 14. informowanie telefoniczne lub osobiste dyrektora przedszkola o stwierdzonej chorobie zakaźnej u dziecka;
 15. dostarczanie do przedszkola informacji potwierdzonych przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
 16. kontrolowanie, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku;
 17. ubioru dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami;
 18. ze względów sanitarnych zabrania się wchodzić do przedszkola w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 18

Organy przedszkola

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola,
  2. rada pedagogiczna,
  3. rada rodziców.
 1. Każdy z wymienionych w ust. 1 organów działa zgodnie z ustawą

  o prawie oświatowym. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

§ 19

Dyrektor

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz

pracowników administracji i obsługi.

 1. Kompetencje dyrektora przedszkola:
 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 2. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 3. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 4. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 5. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 6. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 7. prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;
 8. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 9. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

 

O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 1. powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 4. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6. gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;
 7. odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;
 8. powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;
 9. dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
 10. sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 11. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 12. zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;
 13. w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez radę pedagogiczną;
 14. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 15. ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
 16. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 17. organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 18. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 19. ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
 20. zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola.
 21. powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko

  o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zmianach

  w tym zakresie;
 22. na wniosek rodziców może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
 23. organizuje i przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola zgodnie z ustawą;
 24. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 25. organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia wychowankom podtrzymywanie uczuć tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 26. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem;
 27. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
  1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
  2. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
  3. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
  4. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki.
  5. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
  6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  7. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 20

Rada Pedagogiczna

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Kompetencje rady pedagogicznej:
 1. Kompetencje stanowiące:
 1. zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy,
 2. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
 3. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych,
 4. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
 5. zatwierdza zmiany w statucie,
 6. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,
 7. zatwierdza regulamin rady pedagogicznej;
 1. Kompetencje opiniujące:
 1. opiniuje organizację pracy przedszkola,
 2. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

  i wyróżnień,
 4. opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu,
 6. opiniuje program realizacji wewnątrzprzedszkolnego doradztwa zawodowego,
 7. opiniuje pracę dyrektora w celu ustalenia jego oceny.
 1. Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
  1. przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie,
  2. opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
  3. opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
  4. opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego,
  5. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
  6. wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
  7. rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców,
  8. deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

  w obecności co najmniej połowy jej członków. Głosowania dotyczące spraw personalnych są tajne.
 2. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.
 3. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu.
 4. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola.
 5. Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 

§ 21

Rada Rodziców

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Radę rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i statutem przedszkola.
 5. Kompetencje rady rodziców:
 1. może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 2. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;
 3. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 4. opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;
 5. może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 6. deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;
 7. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
 8. wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;
 9. wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola.
 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

§ 22

Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.
 3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.
 5. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

 

§ 23

Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

 1. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
 2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
 3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
 4. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).
 5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 24

Akusz organizacji przedszkola

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
 3. Arkusz organizacji przedszkola przygotowuje dyrektor przedszkola wg zasad określonych w odrębnych przepisach i przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole najpóźniej do 21 kwietnia.
 4. Dyrektor, przed przekazaniem arkusza organizacji przedszkola do organu prowadzącego, zasięga opinii zakładowych organizacji związkowych, które wydają taką opinię w ciągu 10 dni od otrzymania arkusza, najpóźniej do 19 kwietnia.
 5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię na temat arkusza organizacji przedszkola w terminie najpóźniej do 20 maja.
 7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Przy wprowadzaniu zmian w arkuszu organizacji przedszkola dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej.
 8. Do zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola wymagane są odpowiednio opinie związków zawodowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które powinny być wydane w ciągu 4 dni od otrzymania zmian.

 

§ 25

 

Organizacja i czas pracy przedszkola

 

 1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 50
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 3. W przedszkolu można utworzyć łącznie 5 oddziałów.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Organ prowadzący ustala w porozumieniu z dyrektorem przedszkola zasady i tryb funkcjonowania przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej. Terminy przerw w pracy przedszkola zatwierdzane są w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie.
 6. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 700 do 1600.
 7. Czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj. od 800 do 1300.
 8. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
 9. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
 10. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 11. Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się woźna oddziałową, która współpracuje z nauczycielami w realizacji ich zadań.
 12. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:
 1. kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
 3. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

 

§ 26

Formy pracy

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.
 2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Formami pracy w przedszkolu są:
 1. Zajęcia i zabawy dowolne.
 2. Zajęcia obowiązkowe:
 1. codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,
 2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,
 3. spacery,
 4. wycieczki,
 5. uroczystości przedszkolne.
 1. Sytuacje okolicznościowe.
 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dydaktycznych wg przyjętego programu, zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. W dni pracujące między świętami, w okresie ferii szkolnych, bądź w innych okresach o obniżonej frekwencji dzieci praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów – w grupach łączonych w zależności od ilości dzieci zgłoszonych nauczycielowi. Minimalna liczba dzieci zgłoszonych na dyżur wynosi 10.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

§ 27

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin tzw. opłatę stałą ustala uchwała Rady Gminy, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł za każdą godzinę.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
 4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady Gminy.
 5. Przedszkole umożliwia rodzicom zamówienie dla dzieci wyżywienia, składającego się z trzech posiłków dziennie tj. śniadania, obiadu i podwieczorku, które będzie dostarczała firma zewnętrzna.
 6. Rodzice ponoszą koszty przygotowania posiłków i tak zwaną opłatę stałą, którą ustala Rada Gniny i która nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 7. Opłata stała nie jest wnoszona przez rodziców (prawnych opiekunów) tylko w przypadku urlopowania dziecka na okres jednego pełnego miesiąca kalendarzowego.
 8. Zgłoszenie o urlopowaniu dziecka musi nastąpić co najmniej w ostatnim dniu miesiąca, poprzedzającego miesiąc urlopowania i zawsze w formie pisemnej do dyrektora.
 9. Wysokość stawki żywieniowej dziennej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Dzienna stawka może ulec zmianie.
 10. Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za każdy miesiąc z góry, do 5-go następnego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na konto przedszkola.
 11. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, w przypadku jeśli nieobecność nie była zgłoszona wcześniej. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 12. W okresie wakacyjnym, przy zmniejszonej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola, dyrektor przedszkola może wprowadzić inne zasady obliczania kosztów wyżywienia zgodnie z miesięczną kalkulacją tych kosztów.
 13. Opłaty za przedszkole oraz za wyżywienie rodzice wpłacają na dwa odrębne konta.
 14. W przedszkolu obowiązuje żywienie zbiorowe. Wyjątek stanowią diety, które nie mogą być przygotowane przez catering. Diety są uwzględniane na podstawie zaświadczeń od lekarza.

 

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 28

Inne stanowiska kierownicze

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
 2. Powierzenia tego stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

§ 29

Nauczyciele

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków.
 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;
 5. ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;
 6. dokonanie analizy gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci, które są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci których rodzice złożyli wniosek do dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym te dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
 7. wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;
 8. stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
 9. włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
 10. współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
 11. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 12. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;
 13. udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej;
 14. udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
 15. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 16. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 17. zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
 18. realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;
 19. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni.
 2. Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci.
 3. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznymi oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci.
 4. Nauczyciel ma prawo:
 1. wyboru lub opracowania programu;
 2. doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
 3. korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych w odrębnych przepisach;
 4. rozwoju i awansu zawodowego;
 5. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 1. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.
 2. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 30

Specjaliści

 1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
 2. Zadania specjalistów:
 1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
 5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 2. prowadzenie terapii logopedycznej;
 3. prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy:
 1. prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych;
 2. realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 3. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;
 4. w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi;
 5. udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 6. pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 1. Praca specjalistów oraz nauczycieli o specjalności pedagogika specjalna zatrudnionych do współorganizowania kształcenia specjalnego podlega ocenie pracy wg odrębnych przepisów.

 

§ 31

Pracownicy niepedagogiczni

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:
 1. wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;
 2. osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola.
 2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 3. Obowiązki pracowników niepedagogicznych:
 1. Pomoc nauczyciela:
 1. Podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:
 • bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal,
 • pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer,
 • sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.,
 • pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
 • pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,
 • ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. pobytu w toalecie, itp.
 1. Woźna:
 1. Podlega dyrektorowi.
 2. Czynności porządkowe i sanitarno-higieniczne: utrzymanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola.
 1. Główny księgowy:
 1. Stanowisko podlega dyrektorowi.
 2. Prowadzi rachunkowość przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budżetowego polegających na:
 • zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
 • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej,
 • nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki,
 • analizowaniu wykorzystywanych środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostek,
 • dokonywaniu kontroli wewnętrznych, w zakresie powierzonych jej obowiązków,
 • opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • kontrolowaniu legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 • opracowywaniu zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
 • kieruje pracą podległych jej pracowników,
 • realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora.
 1. Specjalista ds. kadr i płac:
 1. Stanowisko podlega dyrektorowi oraz głównemu księgowemu.
 2. Zakłada i aktualizuje akta osobowe wszystkich pracowników przedszkola, dba

o ich pełną dokumentację.

 1. Prowadzi ewidencję pracowników.
 2. Prowadzi roczne karty obecności w pracy.
 3. Śledzi i wprowadza zmiany dotyczące spraw kadrowych.
 4. Sporządza listy płac oraz innych wynagrodzeń.
 5. Oblicza zasiłki.
 6. Prowadzi karty wynagrodzeń i oblicza podatki.
 7. Wydaje zaświadczenia o zarobkach na żądanie pracownika.
 8. Odpowiada za fundusz socjalny.
 9. Wykonuje zadania dotyczące spraw księgowo – płacowych.
 1. Sekretarz:
 1. Stanowisko podlega dyrektorowi.
 2. Obsługa urządzeń biurowych.
 3. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego.
 4. Pisanie pism.
 5. Wysyłanie korespondencji.
 6. Prowadzenie ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola.
 7. Pomoc przy ustalaniu odpłatności za przedszkole.
 8. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
 9. Prowadzenie dokumentacji przedszkola.
 10. Codzienna realizacja zgłoszeń posiłków do firmy cateringowej.
 11. Miesięczne rozliczanie ilości wydanych posiłków.
 12. Uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury.
 1. Konserwator:
 1. Stanowisko podlega dyrektorowi.
 2. Dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do normalnego funkcjonowania przedszkola.
 3. Przygotowywanie pomieszczeń do remontów (usuwanie sprzętów

  i umeblowania oraz należyte ich zabezpieczenie, ustawianie sprzętów po remoncie).
 4. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych.
 5. Odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku, posypywanie piaskiem.
 6. Grabienie liści.
 7. Troska o roślinność.
 8. Nadzorowanie wywozu śmieci i wymiany piasku w piaskownicy.
 9. Utrzymywanie w czystości placu zabaw (systematyczne usuwanie gałęzi, kamieni, liści, utrzymanie czystości wokół piaskownicy i w piaskownicy).

 

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 32

Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Dzieci w wieku 6 lat jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.
 7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
 9. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
 10. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do przedszkola legitymacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego lub e- legitymacje dziecka niepełnosprawnego. Wzory tych dokumentów określają odrębne przepisy.
 11. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestry wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola, legitymacji przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych, e-legitymacji dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 33

Prawa i obowiązki dzieci

 1. W przedszkolu przestrzegana jest Konwencja Praw Dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.
 2. Dzieci mają prawo do:
  1. opieki i pomocy ze strony dorosłych;
  2. bezpiecznych i higienicznych warunków;
  3. korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia;
  4. poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;
  5. akceptacji i szacunku;
  6. zabawy jako podstawowej formy aktywności;
  7. właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania – uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
  8. wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb
  9. aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych
  10. bezkonfliktowego rozwiązywania problemów
  11. pozytywnego wzmacniania przez dorosłych
  12. spokoju i wypoczynku;
  13. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  14. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;
  15. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 4. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki.
 5. Dzieci mają obowiązek:
 1. przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;
 2. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
 3. szanować mienie przedszkola;
 4. zachowywać porządek i czystość;
 5. zgodnie współdziałać w zespole;
 6. szanować prawa innych, w tym do zabawy;
 7. szanować wytwory pracy innych;
 8. stosować formy grzecznościowe;
 9. akceptować indywidualność każdego dziecka;
 10. przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;
 11. polubownie rozwiązywać konflikty;
 12. dbać o swój wygląd;
 13. informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.

 

 

 

 

§ 34

System motywowania do zachowań pożądanych

 1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
 1. Nagrody:
 1. pochwala indywidualna,
 2. pochwala wobec grupy,
 3. pochwala przed rodzicami,
 4. dostęp do atrakcyjnej zabawki,
 5. dyplom uznania,
 6. drobne nagrody rzeczowe,
 7. przewodzenie w zabawie.
 1. Nagradzamy za:
 1. stosowanie ustalonych zasad i umów,
 2. wysiłek włożony w wykonana prace,
 3. wywiązanie się z podjętych obowiązków,
 4. bezinteresowna pomoc innych,
 5. aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

2.Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.

1)Konsekwencje złego zachowania:

 1. upomnienie słowne indywidualne,
 2. upomnienie słowne wobec grupy,
 3. poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 4. odsunięcie od zabawy,
 5. zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 6. rozmowa z dyrektorem.
 1. Konsekwencje stosowane są za:
 1. nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 2. stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 3. zachowania agresywne,
 4. niszczenie wytworów pracy innych,
 5. celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

§ 35

 

Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (uchwała) może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
 1. zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;
 2. powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;
 3. nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc;
 4. w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;
 5. w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia.

Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały rady pedagogicznej;

 1. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady pedagogicznej:
  1. uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;
  2. ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;
  3. podjęcie uchwały o skreśleniu;
  4. pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;
  5. od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;
  6. po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;
  7. W przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.
 
ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Inne postanowienia

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu i procedury wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 37

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

§ 38

 

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:
 1. wywieszenie zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia treści statutu;
 2. zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców;
 3. udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez dyrektora przedszkola w placówce.

 

§ 39

 

 1. Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą rady pedagogicznej nr 9 w dniu 26.08.2020r.
 2. Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.
 3. Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 24.10.2018r.

 

 

 

 

Danuta Ciszewska

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej