Koncepcja pracy Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku na lata 2019-2023

„Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją,

która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera.”

J.P. II

 

Wizja Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku

W atmosferze akceptacji wspomagamy indywidualny rozwój dzieci.

Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,

przygotowujemy ich do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Jesteśmy przedszkolem, które zapewni dzieciom wszechstronny rozwój umożliwiający im dobry start w szkole.
 2. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych jak: dobro, prawda, miłość, szacunek dla innych, umiłowanie przyrody i ojczyzny.
 3. Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo a formy i metody pracy dostosowujemy do ich potrzeb i możliwości.
 4. Uczymy dzieci otwartości i tolerancji w kontaktach z innymi ludźmi.
 5. Dzieci pomagają sobie wzajemnie, przyjmują odpowiedzialność za siebie i innych.
 6. Potrafią świadomie podejmować decyzje, dokonywać właściwych wyborów i ocen, rozwiązywać konflikty, oceniać swoje postępowanie, rozróżniać dobro i zło, zapobiegać agresji.
 7. Dzieci uczą się przez doświadczenie – pomaga im w tym odpowiednie wyposażenie przedszkola.
 8. Program wychowawczo – dydaktyczny dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców.
 9. Wychowankowie, potrzebujący wsparcia, znajdują fachową pomoc

  u nauczycieli i specjalistów.
 10. Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków.
 11. Dobra współpraca pozwala nam zaistnieć, wzbogacać bazę. Nasze przedszkole jest kolorowe i przytulne. Wyposażone w nowoczesny sprzęt, meble i kąciki zabaw. Posiadamy dużo pomocy dydaktycznych.

 

W wyniku prowadzonego w naszym przedszkolu procesu dydaktyczno – wychowawczego nasi wychowankowie osiągają taki stopień rozwoju umysłowego i emocjonalnego, który umożliwia im podjęcie nauki w szkole.

Dziecko kończące edukację przedszkolną posiada nową wartość, jest osobą znacznie bardziej samodzielną, wykazującą się wyższym poziomem sprawności i umiejętności, posiadającą znacznie szersze horyzonty wiedzy niż wtedy, gdy przekraczało pierwszy raz próg przedszkola.

 

Misja naszego przedszkola

Jesteśmy przyjaznym dziecku przedszkolem.

Dzieci czują się u nas jak w domu.

Rodzice wiedzą, że dzieci są u nas bezpieczne i szczęśliwe.

Darzą nas zaufaniem.

 

Celem naszym jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.

Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, aby rysowały, tańczyły, śpiewały oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

Cele szczegółowe koncepcji pracy przedszkola:

 

 1. Utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
 2. Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, by podczas codziennych działań były pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłymi jak i z rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.
 3. Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich, pozwalając im na ujawnienie własnych pomysłów, zachęcając jednocześnie do ich realizacji.
 4. Nauczyciele winni stawać się partnerami dzieci w zabawie, grach,

  czy w swobodnych rozmowach.
 5. Nauczyciele powinni dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu, dostarczając różne pomoce, niepostrzeżenie nagradzając za samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
 6. Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.
 7. Zadbać o większą integrację Przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem.
 8. Dbać o to, aby pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i obsługowi codziennie bardzo chętnie przystępowali do pracy chwaląc sobie atmosferę panującą w placówce.

 

Cele dydaktyczne:

 

 1. Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań, talentów i uzdolnień każdego dziecka.
 2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko na miarę jego możliwości.
 3. Rozwijanie postawy badawczej, odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, a tym samym kształtowanie w dzieciach postawy proekologicznej.
 4. Kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym

i technicznym.

 1. Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

 

Cele wychowawcze:

 

 1. Kształtowanie w dziecku systemu wartości ukierunkowanego na rozwój społeczno – moralny.
 2. Rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, rozbudzanie wiary we własne możliwości, wspieranie budowania pozytywnego obrazu własnego Ja.
 3. Kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 4. Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju oraz kształtowanie osobowości patriotycznej.
 5. Poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury, przygotowanie

  do odbioru różnych form przekazu artystycznego (plastycznego, teatralnego, muzycznego).
 6. Kształtowanie umiejętności komunikowania się ze światem, poruszania się w przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wychowania komunikacyjnego.
 7. Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami w pracy

  z dzieckiem – doborze ścieżki kształcenia oraz kontynuacji pracy przedszkola w domu.
 8. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola i współodpowiedzialność za jego rozwój i wizerunek.

 

Cele opiekuńcze:

 

 1. Zapewnienie dziecku opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 2. Rozwijanie umiejętności życiowych ważnych dla zdrowia

  i bezpieczeństwa dziecka.
 3. Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
 4. Współpraca z rodzicami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
 5. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego dziecka.
 6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 

Zadania przedszkola:

 

 1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się

  na terenie przedszkola.
 2. Poznanie środowiska wychowawczego dzieci, ich ogólnego rozwoju

  w celu trafnego doboru treści programowych.
 3. Dbanie o zdrowie dziecka i rozbudzanie postaw proekologicznych.
 4. Rozwijanie poczucia indywidualności oraz własnej tożsamości

  i przynależności narodowej.
 5. Kształtowanie właściwych postaw moralnych.
 6. Współpraca z rodzicami.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 8. Budowanie spójnego systemu wychowania.
 9. Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację

  i działania dzieci, rodziców oraz środowiska lokalnego do życia zgodnego z zasadami ekologii.

 

O naszej placówce

 

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku zostało założone w 1975r.

Remont budowlany został wykonany w 2013r. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada cztery sale przedszkolne. Po za tym dysponuje pomieszczeniami administracyjno - gospodarczymi, kuchnią i zapleczem kuchennym, szatnią dla dzieci i personelu oraz placem zabaw wraz

z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi.

Procesem opieki, wychowania i kształcenia objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat podzielonych na 5 oddziałów.

 

Zasady, metody pracy

 

Akceptuj, toleruj, wspieraj – wydają nam się najwłaściwszymi określeniami

i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę.

 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

 

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne.

 

Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy:

- metodę projektu,

- metody twórcze aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana,

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu

z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

- opowieść ruchowa,

- metody aktywizujące,

- techniki twórczego myślenia

- Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

- Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się,

- alfabet piosenek – śpiewane literki – wierszyki do rysowania,

- relaksacja,

- bajkoterapia,

- zabawy paluszkowe,

- drama,

- pantomima,

- burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia

i działania.

Zasady pedagogiczne

 

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 

 1. Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania - dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań

i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

 

 1. Zasada samodzielności

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełnienia błędów.

 

 1. Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

 

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą również

w cotygodniowych zajęciach tanecznych oraz w comiesięcznych spotkaniach teatralnych i koncertach muzycznych.

 

Kierunek pracy pedagogicznej

 

W pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.

 

Wykaz przyjętych do realizacji programów nauczania w roku szkolnym 2012/13:

 • Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” - Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek - Wydawnictwo WSiP
 • Program nauczania języka angielskiego - Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
 • Program nauczania religii rzymsko-katolickiej - Wydawnictwo WAM

 

W przedszkolu funkcjonują również programy i projekty:

 

 • Program „Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza” „Pomagam ptakom” - program własny
 • Program „Książka – Bajka – Bajeczka” - program własny
 • Bawimy się w teatr – Program teatralny „Krasnal” - program własny
 • Rytmika od A do Z - program własny
 • Przedszkolny savoir-vivre - program własny
 • System doradztwa zawodowego - program własny
 • Projekt „Kubusiowi przyjaciele natury”, który również ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania się.

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 

 1. Nauczyciel analizuje poziom rozwoju każdego dziecka poprzez obserwacje: wstępną, śródroczną i końcową. Prowadzona jest również diagnoza rozwoju i postępów każdego dziecka. Na tej podstawie planowana jest praca dostosowywana odpowiednio do aktualnych możliwości dziecka.
 2. Dziecko ma prawo odmówić uczestnictwa w określonej działalności zabawowej bądź edukacyjnej z ważnych dla niego powodów.
 3. Dziecko ma prawo do odpoczynku i odosobnienia.
 4. Dziecko uczone jest tolerancji w stosunku do innych ludzi.
 5. Dziecko rozumie potrzebę dbania i szanowania środowiska przyrodniczego.
 6. Dziecko uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 7. Dziecko uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 

Model absolwenta przedszkola

 

Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

 

WYKAZUJE:

 • Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy.
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem).
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi).
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań.
 • Samodzielność.
 • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
 • Radość z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

 

POSIADA:

 • Zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą

  i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób.
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.
 • Podstawową wiedzę o świecie.

 

ROZUMIE, ZNA:

 • Prawa dziecka, respektuje prawa innych ludzi.
 • Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.
 • Zasady kultury współżycia, postępowania.
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).
 • Przestrzega wyżej wymienionych zasad.

 

NIE OBAWIA SIĘ:

 • Występować publicznie.
 • Reprezentować grupę, przedszkole.
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami.
 • Wykazywać inicjatywę w działaniu.
 • Wyrażania swoich uczuć.

 

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się

w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola

i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

 

Placówka zapewnia częste kontakty miedzy przedszkolem, a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się

o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

 

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

 

Zachęcamy rodziców do przedstawienia swoich pasji, opowiadania

o swoim zawodzie w czasie spotkań z przedszkolakami.

 

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

 

Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski

o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” i selektywna zbiórka odpadów.

 

Bierzemy udział w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”,

w ramach której oprócz codziennego czytania dzieciom literatury dziecięcej (bajki, wiersze, opowiadania) obchodzimy Urodziny Misia - m.in. dzieci układają z tej okazji bajkę o misiu, zachęcamy zaproszonych gości do czytania dzieciom w przedszkolu.

 

Współpraca przedszkola z instytucjami

 

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci.
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień

  i nagród.
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych.
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci.
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

 

Promocja placówki

Działania promocyjne obejmują:

 

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola.
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Prowadzenie kroniki przedszkola.
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych.
 • Prowadzenie strony internetowej placówki.
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola.
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach.
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

 

Nauczyciel naszego przedszkola:

 

 1. Aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmuje działania innowacyjne, jest aktywny i twórczy.
 3. Tworzy i realizuje programy autorskie i innowacje pedagogiczne, programy lokalne i ogólnokrajowe dostosowane do potrzeb grupy

  i placówki.
 4. Promuje działalność proekologiczną i prozdrowotną, dba

  o bezpieczeństwo dziecka.
 5. Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 6. Doskonali swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych konkursach i szkoleniach.
 7. Wykorzystuje twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 8. Uzyskuje status nauczyciela mianowanego oraz dyplomowego.
 9. Pozyskuje rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz promuje pozytywny obraz placówki.
 10. Monitoruje efektywność własnej pracy.
 11. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 12. Prowadzi obserwację pedagogiczną, według której dobiera metody wychowawcze i dydaktyczne, dzięki czemu dzieci rozwijają się

  w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

 

Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu

 

 1. Zabawy dowolne proponowane są dzieciom w różnych częściach dnia pobytu w przedszkolu.
 2. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad ustalonych przez nauczyciela wspólnie z dziećmi – kontrakty grupowe.
 3. Część zajęć organizowanych w przedszkolu jest obowiązkowa, nie musi być jednak organizowana z całą grupą. Można pracować w małych zespołach w czasie dogodnym dla większości dzieci.
 4. W przedszkolu obowiązują ramowe rozkłady dnia dla dzieci młodszych

  i starszych.

 

Kierunki działania (priorytety) na lata 2019 – 2023:

 

 1. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 2. Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, logopedyczne.
 3. Przebudowa i dostosowanie do nowych warunków strony internetowej przedszkola.
 4. Doskonalenie procesów wspomagania edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 5. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 6. Konserwacja i sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny.
 7. Wykonywanie remontów bieżących.
 8. Przebudowa przedszkola – dobudowanie dwóch sal przedszkolnych, rozbudowa szatni i pomieszczeń biurowych.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola „Leśne Ludki” przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 03.01.2019 r.

 

 

 

 

Danuta Ciszewska

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej