Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/26/08/2020 Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSZKOLU „LEŚNE LUDKI” W MIEŚCISKU

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA CHOROBY COVID-19

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wprowadza się Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem lub zagrożeniem wystąpienia choroby COVID-19 zwane dalej „Procedurami”, których zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, dzieci, a także rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Celem procedur jest:
 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
 2. ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola w związku z nałożeniem na przedszkola obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.
 1. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka związanego

  z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

§ 2

PRZEDMIOT PROCEDURY

 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
 1. zasad pracy dla pracowników;
 2. zasad organizacji opieki w przedszkolu;
 3. zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci;
 4. zasad dezynfekcji;
 5. zasad obecności osób trzecich na terenie przedszkola;
 6. zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

§ 3

OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w przedszkolu

  do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy przedszkola zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności

  za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI I ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY stanowiącej załącznik nr 2.
 6. Przekazuje rodzicom dzieci które pozostają w grupie przedszkolnej o wydłużonym czasie pracy informację o grupach łączonych. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego OŚWIADCZENIA stanowiącego załącznik nr 13.
 7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie wystąpienia u pracownika lub dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem tj. duszności, gorączka, kaszle, zaburzenia węchu i smaku.
 8. Wyznacza miejsce w sali dydaktycznej dla dziecka wykazującego objawy infekcji dróg oddechowych tj. gorączka , kaszel, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 9. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny - w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, kombinezon, 2 maseczki, co najmniej 2 pary rękawiczek.
 10. Wyposaża każdego pracownika w środki ochrony osobistej tzn. 1 przyłbicę i 2 maseczki wielokrotnego użycia.
 11. Dopilnowuje, aby w razie potrzeby, w każdej sali dydaktycznej dostępne były dla opiekunów rękawiczki jednorazowe oraz dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, a także fartuch

  (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych

  u dziecka).
 12. Dopilnowuje, aby przy wejściach do przedszkola znajdował się dozownik z płynem

  do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła i płyny do dezynfekcji rąk.
 13. Przy umywalkach zapewnia instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk stanowiące załącznik nr 3, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji -instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4 .
 14. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z przedszkola, w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 11 i myje ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3.
 15. Dopilnowuje, aby w holu głównym przedszkola umieszczony był kosz na zużyte rękawiczki/maseczki oraz w widocznym miejscu wisiały instrukcje:
 1. jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice stanowiącą załącznik nr 5
 2. jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę – załącznik nr 6
 3. numerów alarmowych – załącznik nr 7 .

 

§ 4

PRACA PERSONELU

 

 1. Do placówki pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem woźnych wychodzą tylko przez wejście główne.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z przedszkola/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3.
 3. Pracownik po wejściu na teren przedszkola dokonuje pomiaru temperatury, gdy nie przekracza ona 37,5°C oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy.
 4. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas przygotowywania i podawania posiłków w fartuch ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę lub maseczkę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
 5. Pracownicy poruszają się według ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrekcję względem ich stanowisk pracy.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki i przyłbice. W każdej sali dostępne są rękawice oraz fartuchy (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). Personel przestrzega zaleceń z instrukcji zakładania i zdejmowania rękawiczek (załącznik 5) oraz instrukcji nałożenia i zdjęcia maseczek (załącznik 6).
 7. Pracownicy przedszkola zobligowani są do utrzymywania dystansu społecznego między sobą,

  w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszącym minimum 1,5 m.
 8. Pracownicy pedagogiczni:
 1. organizują działania opiekuńczo – dydaktyczno - wychowawcze;
 2. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone, komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;
 3. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 (umieszczonej w widocznych miejscach w przedszkolu);
 4. przypominają i dają przykład, zwracając uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza;
 5. pilnują, aby na placu zabaw dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą i bawią się w wyznaczonym sektorze;
 6. sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach lub na świeżym powietrzu, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne;
 7. wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
 8. zabezpieczają użyte przez dziecko zabawkę i odkładają w wyznaczone miejsce do mycia

  lub dezynfekcji;
 9. podają dzieciom posiłki;
 10. nauczyciel j. angielskiego i religii, wchodząc do każdej Sali dydaktycznej, jest zobowiązany zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.
 1. Personel obsługowy – woźne:
 1. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;
 2. wietrzą sale, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
 3. wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania

  w czystości ciągów komunikacyjnych;
 4. dezynfekują powierzchnie dotykowe - klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł

  i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków;
 5. woźna dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 6. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego;
 7. dbają o higieniczny odbiór posiłków od firmy cateringowej zwracają uwagę

  na ubiór dostawcy: maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.
 8. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 9. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, woźna myje/dezynfekuje opakowanie;
 10. Żaden z dostawców nie wchodzi do budynku przedszkola, towar zostawia za drzwiami.
 11. Zaleca się wszystkim pracownikom przedszkola bieżące śledzenie i stosowanie się do informacji oraz wytycznych GIS, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

§ 5

OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w §1 ust 3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w §3 ust 5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.
 2. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w przedszkolu.
 3. Pracownicy dyżurujący w holu głównym odbierają dzieci od rodzica/opiekuna prawnego, dokonują pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku, pomagają się rozebrać i zaprowadzają dziecko pod drzwi sali, gdzie nauczyciel idzie z dzieckiem do łazienki umyć ręce.
 4. Podczas przyprowadzania/odbierania dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny

  w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącym min. 1,5 m, jeśli zachowanie dystansu jest niemożliwe, konieczne jest zastosowanie środków ochrony osobistej.
 5. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne ze względu na reżim sanitarny oraz bezpieczeństwo dziecka.
 6. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 7. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 8. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 9. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury w domu.
 10. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 13. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z przedszkola odkażają ręce płynem do dezynfekcji

  rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 umieszczonej przy dozowniku z płynem do dezynfekcji.
 14. Są zobowiązani do podania numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu i odbierania telefonów z przedszkola, w tym w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów infekcji przez pracowników przedszkola nie później niż w przeciągu godziny od poinformowania o tym rodzica.
 15. Odbieranie dzieci:
 1. rodzic wchodzi do przedszkola, wspólnej przestrzeni, w maseczce, bezwzględnie dezynfekuje ręce;
 2. rodzic dzwoni dzwonkiem, oczekując na przyprowadzenie dziecka z grupy lub celem przywołania pracownika przedszkola;
 3. wyznaczony pracownik odprowadza ubrane dziecko rodzicowi;
 4. po wyjściu z budynku rodzic z dzieckiem nie korzysta z placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola.

§ 6

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.
 2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do przedszkola są zamknięte.
 3. Pracownik dyżurujący odbiera dziecko z przestrzeni wspólnej, mierzy dziecku temperaturę

  i zaprowadza dziecko pod salę dydaktyczną.
 4. W wyjątkowych sytuacjach rodzic/opiekun prawny może wejść z dzieckiem do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem dystansu względem innych osób min. 1,5 m, bezwzględną osłoną ust i nosa, po zdezynfekowaniu rąk zgodnie z obowiązującą w przedszkolu instrukcją.
 5. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej i stałej sali. W przypadku zadeklarowania przez rodzica/opiekuna prawnego czasu pobytu dziecka przekraczającego czas pracy danej grupy, rodzic/opiekun prawny wyraża pisemną zgodę- załącznik nr 13 na pobyt dziecka w grupie o wydłużonym czasie pracy.
 6. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.
 7. W grupie przedszkolnej może przebywać do 25 dzieci. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci. w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko, o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1.5 m2.
 8. W sali, w której przebywa grupa dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować - ilość zabawek ograniczona.
 9. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek lub niepotrzebnych przedmiotów z domu. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności

  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele/opiekunowie powinni zapewnić,

  aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
 10. Sale przedszkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 11. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów.
 12. Na placu zabaw nauczyciele/opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą i bawiły się w ustalonych sektorach.
 13. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 14. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 15. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw, każdego dnia pracy, w godzinach popołudniowych są myte detergentem lub dezynfekowane. Jeśli nie będzie to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie przed używaniem za pomocą taśmy.
 16. Plac zabaw, w czasie pracy przedszkola, zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 17. W przedszkolu zostaje wyznaczone pomieszczenie do izolacji osób z niepokojącymi objawami chorobowymi, wskazującymi na zakażenie koronawirusem (duszności, gorączka, kaszel, zaburzenia węchu i smaku).
 18. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1.5 m.
 19. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 21. W przedszkolu, dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą

  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 22. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia objawy chorobowe lub infekcji (niewskazujące na zakażenie koronawirusem), należy dziecko umieścić w wyznaczonym miejscu sali dydaktycznej, z zapewnieniem minimum 1.5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Zaleca się, aby rodzic/opiekun prawny skontaktował się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu postawienia diagnozy i przekazała informację o niej nauczycielowi.

 

§ 7

GASTRONOMIA

 

 1. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel/woźna do kubeczków, które od razu po użyciu wydawane są do brudnej kuchni i myte w zmywarce z użyciem detergentu w temp. 600 C .
 2. Posiłki dzieciom podaje personel opiekujący się dziećmi w poszczególnych salach.
 3. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłku.
 4. Podczas przygotowywania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice.
 5. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C

§ 8

MYCIE I DEZYNFEKCJA

 

 1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.
 2. Rodzice/opiekunowie wyposażeni są w maseczkę zakrywającą nos i usta oraz jednorazowe rękawiczki.
 3. Dzieci myją ręce po wejściu na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu lub innych czynnościach, które tego wymagają.
 4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych na salach (załącznik nr 8), korytarzach, kancelarii, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeniach zaplecza kuchennego (załącznik nr 9)

  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących

  się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego

  do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone

  na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos, a także fartuchy

  (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych

  u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
 9. Konserwator dba o czystość w pomieszczeniach piwnicznych, stosuje dezynfekcję rąk oraz powierzchni płaskich.
 10. Konserwator dezynfekuje ręce zgodnie z obowiązującą instrukcją, dba o porządek

  w pomieszczeniach piwnicznych, terenów wokół przedszkola i rejestruje prace wg załącznika nr 10 zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 11
 11. Dyrektor kontroluje i monitoruje czynności porządkowe.

 

§ 9

PRZEBYWANIE OSÓB TRZECICH

 

 1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza

  się zakaz przebywania na terenie przedszkola osób postronnych.
 2. Wyjątek od zasady, określonej w ustępie 1 może zostać dokonany za zgodą Dyrektora z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

§ 10

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem, choroby COVID-19, zwane dalej „Izolatorium”.
 2. IZOLATORIUM znajdują się w sali nr 3 (budynek przy ulicy Kościuszki) oraz sala na 1 piętrzę (budynek na ulicy Wągrowieckiej 19) zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, kombinezon oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar):
 1. dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy przez wyznaczonego pracownika do IZOLATORIUM;
 2. przed przystąpieniem do podjęcia odizolowania dziecka, wyznaczony pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki;
 3. dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa. Jeśli to możliwe utrzymuje min. 1.5 m odległości;
 4. pracownik, który zauważył objawy chorobowe sugerujące zakażenie koronawirusem

  u dziecka, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą;
 5. dyrektor/ osoba zastępująca kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola, nie później niż w przeciągu godziny od przekazania informacji.
 6. w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.;
 7. dyrektor/osoba zastępująca zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną i postępuje ściśle według wydawanych instrukcji i poleceń inspektora sanepidu.
 8. osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępującą dyrektora, kontaktuje się telefonicznie

  z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji;
 9. nauczyciel grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek);
 10. rodzice odbierają dziecko przy drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 1. Pracownik przedszkola, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. Zaleca się pracownikom, aby zapisali w prywatnych telefonach numery telefonów, wskazanych w załączniku nr 7.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 4. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 1. zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
 2. dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki;
 3. dyrektor bezzwłocznie zawiadamia Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu

  i stosuje się ściśle do wydanych poleceń i instrukcji.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu

i dezynfekcji.

9. Sekretarz przedszkola sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Każdy pracownik potwierdza zapoznanie się z procedurą zgodnie z załącznikiem nr 12.
 4. Potwierdzenie zapoznania się z procedurą zostaje zamieszczone w aktach osobowych pracownika.

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku

Danuta Ciszewska

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) …………………………………………….

Numery telefonu do kontaktu……………………………..………………………………………………………..

 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………… nie miał kontaktu z osobą zakażoną

wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby. Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować przedszkole o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do Przedszkola.

 

………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica)

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.

………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica)

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu Procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu. Zobowiązuję się do natychmiastowej aktualizacji numeru telefonu w przypadku jego zmiany.

..…………………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica)

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

........................................................ ......................................................

........................................................ (miejscowość, data)

........................................................

(imię i nazwisko, adres)

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

a podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka ......................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

......................................................

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku. Ul. Kościuszki 9, 62-290 Mieścisko. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bogdan Spętany. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 5. do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

KORONAWIRUS

NUMERY ALARMOWE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WĄGROWCU – 67 268 56 80

NUMER ALARMOWY – 112

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800-190-590

NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY – 61 873 92 95

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

ORGAN PROWADZACY – GMINA MIEŚCISKO - 614298010

NADZÓR PEDAGOGICZNY – KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU -61 854 15 04

 

 

 

 

Załącznik nr 8

 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – SALA _____________________

CZYNNOŚCI

PORZĄDKOWE

DATA_____

DATA_____

DATA_____

DATA_____

DATA_____

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów

                                                                     

Mycie i dezynfekcja blatów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, parapetów

                                                                     

Wietrzenie po czynnościach dezynfekcyjnych

                                                                     

Mycie i dezynfekcja zabawek

                                                                     

Wymiana worków w koszu na śmieci

                                                                     

Wietrzenie sal

 

 

                                                                     

Mycie, dezynfekcja łazienki/ ubikacji

 

                                                                     

Mycie podłóg

         

Podpis kontrolującego:

         

 

Załącznik nr 9

 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – _____________________

CZYNNOŚCI

PORZĄDKOWE

DATA_____

DATA_____

DATA_____

DATA_____

DATA_____

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów

                                                                     

Mycie i dezynfekcja blatów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, parapetów

                                                                     

Wietrzenie po czynnościach dezynfekcyjnych

                                                                     

Wymiana worków w koszu na śmieci

                                                                     

Wietrzenie

 

 

                                                                     

Mycie, dezynfekcja łazienki/ ubikacji

 

                                                                     

Mycie podłóg

         

Podpis kontrolującego:

         

 

Załącznik nr 10

 

REJESTR SPRZĄTANIA, MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI – KONSERWATOR

CZYNNOŚCI

PORZĄDKOWE

DATA_____

DATA_____

DATA_____

DATA_____

DATA_____

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

godzina/podpis wykonującego

 

Sprzątanie placu zabaw

 

                                                                     

Dezynfekcja urządzeń na placu zabaw

 

                                                                     

Sprzątanie terenu zewnętrznego (zieleń, chodniki, śnieg)

                                                                     

Mycie parapetów zewnętrznych przy tarasach

                                                                     

 

Mycie okien piwnicznych

 

                                                                     

Czyszczenie i dezynfekcja koszy i ławek zewnętrznych

                                                                     

Sprzątanie parkingu

 

                                                                     

Czyszczenie części śmietnikowej i wystawianie śmieci

                                                                     

 

Czyszczenie kratek wentyl.- grawit.

                                                                     

Utrzymanie porządku we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych

                                                                     

Usuwanie pajęczyn na zewnątrz budynku

                                                                     

uwagi

         

Podpis kontrolującego:

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11

 

HARMONOGRAM SPRZĄTANIA TERENÓW PIWNICZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEDSZKOLA „LEŚNE LUDKI” W MIEŚCISKU

L.p.

Rodzaj czynności

1x dziennie

1x w tygodniu

1x w miesiącu

4 x w roku

Inne zalecenia

1.

Sprzątanie placu zabaw

X

 

       

2.

Dezynfekcja urządzeń na placu zabaw

X

 

       

3.

Sprzątanie terenu zewnętrznego (zieleń, chodniki, śnieg)

X

       

4.

Mycie parapetów zewnętrznych przy tarasach

X

       

5.

Mycie okien piwnicznych

 

     

X

 

6.

Czyszczenie i dezynfekcja koszy i ławek zewnętrznych

X

       

7.

Usuwanie pajęczyn na zewnątrz budynku

 

X

     

8.

Czyszczenie części śmietnikowej i wystawianie śmieci

       

Zgodnie z harmonogramem odbioru śmieci

9.

Czyszczenie kratek wentyl.- grawit.

     

x

 

10.

Utrzymanie porządku we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych

       

Na bieżąco

 

 

Załącznik nr 12

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO

 

 

………………………………………………………………………..

FUNKCJA/STANOWISKO PACY

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałam się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu „Leśne Ludki” w związku z wystąpieniem COVID – 19 i zobowiązuję się do jej bezwzględnego przestrzegania i stosowania

 

 

 

 

 

Mieścisko, dnia ………………………………… …………………………………………………..

Czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 13

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

 

Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka …………………………………………… w innej grupie przedszkolnej

o wydłużonym czasie pracy, ze względu na zadeklarowany przeze mnie czas pobytu dziecka

w przedszkolu dłuższy, niż praca oddziału, do którego dziecko przynależy.

 

 

 

 

 

……………………………………………..

(podpis rodzica)