Koncepcje Przedszkola

Koncepcja pracy

Przedszkola „Leśne Ludki”

w Mieścisku na lata 2013-2018

 

„Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera.”

J.P. II

 

Wizja Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku

 

W atmosferze akceptacji wspomagamy indywidualny rozwój dzieci.

Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,

przygotowujemy ich do podjęcia nauki w szkole.

 

1.     Jesteśmy przedszkolem, które zapewni dzieciom wszechstronny rozwój umożliwiający im dobry start w szkole.

2.     Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych jak: dobro, prawda, miłość, szacunek dla innych, umiłowanie przyrody i ojczyzny.

3.     Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo a formy i metody pracy dostosowujemy do ich potrzeb i możliwości.

4.     Uczymy dzieci otwartości i tolerancji w kontaktach z innymi ludźmi.

5.     Dzieci pomagają sobie wzajemnie, przyjmują odpowiedzialność za siebie i innych.

6.     Potrafią świadomie podejmować decyzje, dokonywać właściwych wyborów i ocen, rozwiązywać konflikty, oceniać swoje postępowanie, rozróżniać dobro i zło, zapobiegać agresji.

7.     Dzieci uczą się przez doświadczenie – pomaga im w tym odpowiednie wyposażenie przedszkola.

8.     Program wychowawczo – dydaktyczny dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców.

9.     Wychowankowie, potrzebujący wsparcia, znajdują fachową pomoc

u nauczycieli i specjalistów.

10.                        Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków.

11.                        Dobra współpraca pozwala nam zaistnieć, wzbogacać bazę. Nasze przedszkole jest kolorowe i przytulne. Wyposażone w nowoczesny sprzęt, meble i kąciki zabaw. Posiadamy dużo pomocy dydaktycznych.

 

W wyniku prowadzonego w naszym przedszkolu procesu dydaktyczno – wychowawczego nasi wychowankowie osiągają taki stopień rozwoju umysłowego i emocjonalnego, który umożliwia im podjęcie nauki w szkole.

Dziecko kończące edukację przedszkolną posiada nową wartość, jest osobą znacznie bardziej samodzielną, wykazującą się wyższym poziomem sprawności i umiejętności, posiadającą znacznie szersze horyzonty wiedzy niż wtedy, gdy przekraczało pierwszy raz próg przedszkola.

 

Misja naszego przedszkola

 

Jesteśmy przyjaznym dziecku przedszkolem.

Dzieci czują się u nas jak w domu.

Rodzice wiedzą, że dzieci są u nas bezpieczne i szczęśliwe.

Darzą nas zaufaniem.

 

Celem naszym jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.

Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, aby rysowały, tańczyły, śpiewały oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Cele szczegółowe koncepcji pracy przedszkola:

 

1.     Utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.

2.     Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, by podczas codziennych działań były pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłymi jak i z rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.

3.     Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich, pozwalając im na ujawnienie własnych pomysłów, zachęcając jednocześnie do ich realizacji.

4.     Nauczyciele winni stawać się partnerami dzieci w zabawie, grach,

czy w swobodnych rozmowach.

5.     Nauczyciele powinni dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu, dostarczając różne pomoce, niepostrzeżenie nagradzając za samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

6.     Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.

7.     Zadbać o większą integrację Przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem.

8.     Dbać o to, aby pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i obsługowi codziennie bardzo chętnie przystępowali do pracy chwaląc sobie atmosferę panującą w placówce.

 

Cele dydaktyczne:

 

1.     Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań, talentów i uzdolnień każdego dziecka.

2.     Tworzenie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko na miarę jego możliwości.

3.     Rozwijanie postawy badawczej, odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, a tym samym kształtowanie w dzieciach postawy proekologicznej.

4.     Kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym

i technicznym.

5.     Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

 

Cele wychowawcze:

 

1.     Kształtowanie w dziecku systemu wartości ukierunkowanego na rozwój społeczno – moralny.

2.     Rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, rozbudzanie wiary we własne możliwości, wspieranie budowania pozytywnego obrazu własnego Ja.

3.     Kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

4.     Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju oraz kształtowanie osobowości patriotycznej.

5.     Poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury, przygotowanie

do odbioru różnych form przekazu artystycznego (plastycznego, teatralnego, muzycznego).

6.     Kształtowanie umiejętności komunikowania się ze światem, poruszania się w przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wychowania komunikacyjnego.

7.     Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami w pracy

z dzieckiem – doborze ścieżki kształcenia oraz kontynuacji pracy przedszkola w domu.

8.     Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola i współodpowiedzialność za jego rozwój i wizerunek.

 

Cele opiekuńcze:

 

1.     Zapewnienie dziecku opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

2.     Rozwijanie umiejętności życiowych ważnych dla zdrowia

i bezpieczeństwa dziecka.

3.     Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

4.     Współpraca z rodzicami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

5.     Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego dziecka.

6.     Współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 

Zadania przedszkola:

 

1.     Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się

na terenie przedszkola.

2.     Poznanie środowiska wychowawczego dzieci, ich ogólnego rozwoju

w celu trafnego doboru treści programowych.

3.     Dbanie o zdrowie dziecka i rozbudzanie postaw proekologicznych.

4.     Rozwijanie poczucia indywidualności oraz własnej tożsamości

i przynależności narodowej.

5.     Kształtowanie właściwych postaw moralnych.

6.     Współpraca z rodzicami.

7.     Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

8.     Budowanie spójnego systemu wychowania.

9.     Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację

i działania dzieci, rodziców oraz środowiska lokalnego do życia zgodnego z zasadami ekologii.

Model absolwenta przedszkola

 

Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

 

WYKAZUJE:

·        Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.

·        Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy.

·        Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.

·        Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.

·        Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem).

·        Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi).

·        Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań.

·        Samodzielność.

·        Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

·        Radość z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

 

POSIADA:

·        Zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą

i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób.

·        Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.

·        Podstawową wiedzę o świecie.

 

ROZUMIE, ZNA:

·        Prawa dziecka, respektuje prawa innych ludzi.

·        Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

·        Zasady kultury współżycia, postępowania.

·        Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.

·        Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).

·        Przestrzega wyżej wymienionych zasad.

 

NIE OBAWIA SIĘ:

·        Występować publicznie.

·        Reprezentować grupę, przedszkole.

·        Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami.

·        Wykazywać inicjatywę w działaniu.

·        Wyrażania swoich uczuć.